An Chraic

iomha

Feachtas FM Raidió Rí-Rá

Cabhraigh le Raidió Rí-Rá a bheith ar FM go lánaimseartha in gach contae sa tír!

rrr

Tá an feachtas FM seo dírithe ar mhúinteoirí, ar dhaltaí scoile agus ar mhic léinn tríú leibhéal.

Is cairt-stáisiún ceoil é Raidió Rí-Rá a bhíonn ag craoladh ar líne, ar an aip agus ar an raidió digiteach in áiteanna áirithe. Bíonn Raidió Rí-Rá ag craoladh go hiomlán as Gaeilge agus ag seinm ceol ó na cairteacha. Bímid ag díriú ar dhaoine óga agus táimid ag súil le normalú a dhéanamh ar an nGaeilge agus an Ghaeilge a shnaíomh isteach i saol laethúil an aos óg.

Ó thaighde agus ón aiseolas a fhaighimid, tuigimid go bhfuil líon mór de dhaoine óga ag éisteacht leis an raidió ar FM. Tá sé mar sprioc ag foireann Raidió Rí-Rá go mbeidh an stáisiún le cloisteáil go lánaimseartha ar FM in gach contae sa tír. Níl aon stáisiún raidió Gaeilge ar FM atá ag díriú go hiomlán ar dhaoine óga agus is bearna an-mhór é seo. Is áis luachmhar é Raidió Rí-Rá do mhúinteoirí agus do scoileanna agus tá súil againn go bhfeiceann sibh luach an stáisiúin i gcur chun cinn na Gaeilge i measc do dhaltaí agus go gcreideann tú i bhfúintais an fheachtais FM seo. Dá mbeadh Raidió Rí-Rá ar FM, chabhródh sé le níos mó daoine feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge, taitneamh a bhaint as agus normalú a dhéanamh ar an teanga.

Má tá tú ag iarraidh cabhrú leis an bhfeachtas is féidir na treoracha a leanas a leanúint:

  • Cuir cóip den litir seo i gcló do gach dalta i do rang nó do scoil
  • Tabhair 5 nóiméad do na daltaí an abairt dheireanach sa litir a chríochnú
  • Seol na litreacha ar ais chuig: Feachtas FM, Raidió Rí-Rá, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
  • Más maith leat, is féidir linn na litreacha a chur i gcló duit agus iad a sheoladh chuig do scoil. Mar aon leis sin, táimid breá sásta íoc as aon chostas atá ort don phostas.

Tá sé mar sprioc againn 10,000 litir a fháil le seoladh chuig an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Má tá aon cheist agat faoin bhfeachtas, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag fm@rrr.ie

download

Raidió Rí-Rá is a chart-music station broadcasting online, on our app and on DAB in certain areas. Raidió Rí-Rá broadcasts completely in Irish and plays popular music from the charts. Our station focuses on young people and we hope to normalise the Irish language for them and make Irish a normal part of everyday life.

From research results and from the feeback that we receive, we understand that a large portion of young people are listening to the radio on FM. Raidió Rí-Rá aims to broadcast on full-time on FM in every county in Ireland. There is no other Irish language FM station focusing solely on young people and it is a huge gap in … Raidió Rí-Rá is a valuable resource for teachers and schools and we hope you see the value of the station as a means of promoting the Irish language. We also hope you understand the importance of our FM campaign. If Raidió Rí-Rá was broadcasting on FM, it would help a huge amount of young people improve their Irish, enjoy it and it would also help to normalise the language on a daily basis.

If you would like to help with the campaign, you can follow the steps below:

  • Print out a copy of this letter for every student in your class or school
  • Give them 5 minutes to complete thre final sentence
  • Send the letter back to: Feachtas FM, Raidió Rí-Rá, 6 Sráid Fhearchair, Baile Áthe Cliath 2
  • If you would like us to print out the letters for you and send them to you in the post we will happily do that. Likewise, we will gladly cover any costs for posting.

Our goal is to send 10,000 letters to the Minister for Communications, Climate Action and the Environment.

If you have any questions about the campaign, you can contact us at fm@rrr.ie